ZetaDisplay AB on kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavien digitaalisten viestintäratkaisujen täyden palvelun tarjoaja. Yhtiön ratkaisuja käytetään laajalti kuluttajaviestinnässä, julkisissa tiloissa sekä sisäisessä viestinnässä. ZetaDisplayn Suomen toimistoilla työskentelee 42 henkilöä ja maailmanlaajuisesti 150 henkilöä.

Rajalliset resurssit saivat pohtimaan asiakaskoulutuksien toteuttamistapaa

ZetaDisplaylla nousi esiin todellinen tarve miettiä uutta toimintamallia asiakaskoulutukseen, sillä olemassa olevat henkilöresurssit eivät yksinkertaisesti riittäneet palvelemaan kasvavaa asiakaskoulutusmäärää nykyisellään. Suomessa tämä näkyi erityisesti pitkien välimatkojen takia; live-koulutukset veivät tästäkin syystä paljon resursseja. Myös koulutusten laatu oli vaihtelevaa. Näihin haasteisiin haettiin ratkaisua verkkokoulutuksen parista.

Projekti sai alkunsa Pekka Pasasen käsissä, kun hän teki aiheen tiimoilta opinnäytetyön LAB-ammattikorkeakoululle keväällä 2020. Työ käsitteli verkko-oppimista osana asiakaskoulutusta ja tavoitteena oli suunnitella hyvin toteutettu ja skaalattavissa oleva käyttäjälähtöinen verkko-oppimispalvelu ZetaDisplay Finland Oy:lle. Pasanen toimii nykyään ZetaDisplaylla projektipäällikkönä.

”Aloin suunnittelemaan kokonaisvaltaista asiakkaiden koulutuskonseptia, joka ratkaisisi nykyiset ongelmat sekä mahdollistaisi korkean asiakastyytyväisyyden ja olisi liiketoiminnallisesti kannattavaa,” Pasanen kertoo.

Pekka Pasanen, Head of Content

Priima LMS valikoitui käyttöön muiden joukosta testauksen jälkeen

Pasanen aloitti työn kartoittamalla tarjolla olevia verkko-oppimisympäristöjä ja tutkien niiden toiminallisuuksia, sisällöntuotannon työkaluja sekä rakenteita. Vertailtavia ominaisuuksia oli mm. sisällöntuotannon helppous ja monipuolisuus, käyttöliittymän visuaalisuus, kustannukset, palveluntuottajan luotettavuus ja oppimissuorituksen seuranta. ”Testauksen perusteella nämä eri osa-alueet olivat parhaiten tasapainossa Discendum Oy:n Priima LMS -oppimisympäristössä,” Pasanen toteaa.

Erityisesti Priiman tarjoamat sisällöntuotantotyökalut ja käyttöliittymän ymmärrettävyys saivat kiitosta arvosteluissa. Lisäksi Discendumin tarjoama tekninen tuki koettiin palvelualttiiksi ja kysymyksiin sai nopeasti vastauksen. ”Discendumilla on pitkään alalla vaikuttaneena yrityksenä huomattavan paljon tietotaitoa verkko-oppimisympäristöistä sekä niiden toimivuudesta,” Pasanen lisää.

ZetaDisplayn verkko-oppimisympäristön näkymä

ZetaDisplayn verkko-oppimisympäristön näkymä

Priima LMS valikoitui muiden oppimisympäristöjen joukosta käyttöön testauksen jälkeen. ZetaDisplayn StudioPortal-käyttöjärjestelmää käyttävien asiakkaiden koulutukseen tarkoitettu verkkokurssi toteutettiin Priimassa. Kurssin sisältö on jaettu erilaisiin osioihin, joiden avulla asiakasta opastetaan käytännönläheisesti uuden ohjelmiston käytössä. Lisäksi mukana on ohjevideoita, animaatioita ja vinkkejä vikatilanteiden hoitoa varten. Verkkokurssin suorittamiseen menee noin 30 minuuttia ja se on käyttäjien saatavilla mihin aikaan tahansa, missä tahansa.

Positiivista palautetta käyttäjiltä

Kurssin on suorittanut reilu 400 käyttäjää ja palaute on ollut varsin kannustavaa. Asiakkaat ovat pitäneet kurssia selkeänä, informatiivisena ja helposti lähestyttävänä. Pasanen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja kokee, että ZetaDisplay on edelläkävijä verkkokurssin hyödyntämisessä laaja-alaisessa asiakaskoulutuksessa. ”Näin korona-aikana verkon avulla tehtävä koulutus on korostunut erityisen paljon, sillä live-koulutukset eivät olisi esimerkiksi keväällä 2020 olleet edes mahdollisia,” Pasanen toteaa.

ZetaDisplay aikoo toteuttaa tulevaisuudessa kaikki asiakaskoulutuksensa ensisijaisesti verkkokoulutuksina.

Lue lisää ZetaDisplaysta.
Pekka Pasasen opinnäytetyö.