Oppimista tapahtuu kaikkialla, jatkuvasti – se ei liity vain työhön tai kouluun. Parhaimmillaan oppiminen on innostavaa oivaltamista, uusien tietojen ja taitojen kertymistä. Priima-oppimisympäristössä tavoitteenamme on rakentaa parhaat mahdolliset raamit osaamisen kehittämiseen ja monimuotoisten oppimisprosessien tukemiseen.

Osaamisen kehittämisen keskiössä

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä teemoja niin yritys- kuin oppilaitoskentällä. Yrityksen tärkein voimavara ja kilpailutekijä on yleensä henkilöstön osaaminen. Myös oppilaitoksissa henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskiössä, koska oppimisen ja opiskelun sisällöt, tavat ja menetelmät ovat murroksessa ja työelämäyhteistyön merkitystä korostetaan entistä enemmän eri kouluasteilla. Oppimisprosessi on parhaimmillaan osa työtä ja arkea – opitaan niitä taitoja ja osaamisia, joita omassa työssä, tiimissä ja työyhteisössä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Merkittävä vastuu on tietysti yrityksen johdolla osaamisen kehittämisen strategisen suunnittelun ja käytännön toteutuksen kannalta jatkuvan oppimisen mahdollistajana.

Erilaisia koulutustoteutuksia

Kun lähdetään suunnittelemaan verkko-oppimisympäristöön erilaisia koulutustoteutuksia, on tärkeää pohtia ensin keskeiset lähtökohdat kuntoon:
• toimintamalli, eli mitä tehdään ja miten
• oppimis- ja osaamistavoitteet
• keskeinen sisältö
• kohderyhmä tai kohderyhmät
Näiden pohjalta on helpompi lähteä suunnittelemaan ja rakentamaan kurssisisältöä oppimisympäristöön. Erityisen tärkeää on miettiä, miten oppijaa aktivoidaan ja osallistetaan oppimisprosessissa: sitoutuminen ja motivaatio ovat oppimisen kulmakiviä.

Kurssisisällön rakentaminen Priimaan on helppoa ja nopeaa, kun toimintamalli, tavoitteet ja sisältö ovat hahmoteltuna. Kun tavoitteena on osallistava oppiminen, tämä näkökulma kannattaa huomioida läpi oppimiskokonaisuuden tuottamisprosessin suunnittelusta toteutukseen. Aito osallistaminen tarkoittaa koko oppimisprosessin vuorovaikutteisuuden pohtimista niin, että oppija on aktiivinen toimija läpi koko polun.

osaamisen kehittäminen

Aktivoimisen ja osallistamisen keinot

Miten sitten Priimassa voidaan aktivoida ja osallistaa? Monin tavoin! Sisältö on hyvä pilkkoa sopivan pieniin osiin esimerkiksi osatavoitteiden mukaan. Tällöin laajoja sisältökokonaisuuksia on helpompi hahmottaa ja niitä voidaan ottaa haltuun askel kerrallaan. Samalla kannattaa aktivoida oppijan aiempia tietoja ja taitoja, auttaa ja tukea liittämään uutta jo olevaan. Tehtävien muotoiluissa on huomioitava, ovatko ne itsenäisiä vai tarkastettavia sekä kommentoitavia tehtäviä. Vertaisarviointi on myös varteenotettava vaihtoehto pohdintojen yhteisessä avaamisessa. Tavoite ja haluttu toteutustapa määrittelevät kuhunkin tilanteeseen sopivat sisältölohkot sekä tehtävä- ja suoritusasetukset.

Oppimateriaalin monipuolisuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä, koska ne auttavat tavoittamaan kohderyhmän. Joskus voi olla järkevää tarjota samaakin sisältöä monimediaisesti eri vaihtoehtoina, jos kohderyhmä on laaja ja vaihteleva. Tietty tuttuus on aina hyvä, mutta toisaalta materiaalista voi tulla puuduttavaa, jos se on koko ajan samanlaista. Oppimateriaali voi myös olla vuorovaikutteista ja tukea näin motivointia ja osallistamista.

Priima päivittyy 1.7-versioon syyskuun alkupuolella: olemassa olevia ominaisuuksia on viilattu eteenpäin ja mukana on myös uusia toiminnallisuuksia. Syksyyn mahtuu paljon muutakin uutta ja mielenkiintoista – kannattaa pysyä kuulolla ja seurata myös muualla somessa!

Twitter: priimalms
LinkedIn: Discendum Oy
Facebook: Discendum Oy
Instagram: discendum
YouTube: discendum

Syysterveisin,
Henna-Riikka & Priima-tiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *